پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مدیریت غذا و دارو

fa-IRen-US
X

شرح وظایف:

 

در راستای تحقق رسالت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر با توجه به نقش اساسی ایمنی و امنیت غذا و دارو در سلامت افراد جامعه و نيز روند توسعه در صنايع و خدمات وابسته، مدیریت غذا و داروي شوشتر مي کوشد تا با تکیه بر نیروی انسانی شايسته و هماهنگي و همکاري با ساير سازمانهاي ذيربط تمامي توان خود را در برقراري هر چه بيشتر نظم و قانونمندي و کيفيت در حوزه مربوطه اعم از امور اداري و اجرائي وابسته و نيز مراکز دولتي و خصوصي تحت پوشش و يا تحت نظارت بكار بسته و ضمن ارزيابي و اقدام هدفمند در چارچوب سياستهاي ملي و وزارتي، اصلاحات منطقي و راهكارهاي اجرائي مثبتي را دررساماندهي و بهبود وضعيت موجود تا نيل به بهترين شرايط ممكن پيشنهاد، پيگيري و اجرا نمايد. و درراین راستا توجه به ارتقاء آگاهی‌های عمومی، تقويت فعاليت هاي نظارتي و رشد کمي و کيفي واحد هاي مرتبط با اين مدیریت و ارائه خدمات مرتبط را سرلوحه کارخويش قرار مي دهد.

 

حوزه غذا و دارو می کوشد تا با استفاده از منابع انسانی و امکانات درون بخشی و برون بخشی ضمن نظارت بر مراکز توليد مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و داروئي شهرستان و پايش رعايت شرايط مناسب توليد و ضوابط و دستورالعملهاي متضمن كيفيت و ايمني فرآورده هاي توليدي، از سلامت آنها اطمينان يافته و همچنين در جهت ارتقاء دسترسي سريع و آسان عموم مردم شهرستان به خدمات داروئي مطلوب و شايسته در همه جوانب مطابق با ضوابط و مقررات داروئي كشور گام بردارد.

 

بخشی از وظایف این حوزه :

* هماهنگي بين واحدهاي تحت امر شامل ادارات دارو، غذا و تجهیزات پزشکی

 

* شركت در جلسات هيات رئيسه و ارائه نقطه نظرات

 

* برنامه‌ريزي و تعيين برنامه هاي راهبردي حوزه مدیریت

 

* برنامه‌ريزي و هماهنگي در جهت نشر فرهنگ صحيح دارو و غذا در جامعه از طريق نشر ويژه نامه ها و نشريات و پمفلت ها