پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مدیریت غذا و دارو

fa-IRen-US
X

اهداف عمومی و کلی :

*تهیه، توزیع و مصرف بهینه دارو در شهرستان

*ارائه مطلوب خدمات دارویی در شهرستان

*فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های عمومی و تخصصي در زمينه غذا و دارو

*تضمین ایمنی و ارتقاء کیفيت و سلامت فرآورده هاي غذايي، ‌آشاميدني، ‌آرايشي و بهداشتي از توليد تا مصرف

*افزایش توانمندی حوزه در پایش فرآورده های داروئي، غذائي، بهداشتي و آرايشي توليدي در شهرستان

و از اهداف اختصاصی آن بایستی به موارد زیر اشاره کرد :

**کاهش تخلف داروخانه ها و شرکت های توزیع از آئین نامه و دستورالعمل های مربوطه

**کاهش مغایرت شرایط تولید با مقررات و ضوابط در واحد های توليدي تحت نظارت

**جلوگیری از تولید، توزیع و يا عرضه محصولات خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي غير مجاز

**کاهش امکان دسترسی به داروهای قاچاق و تقلبی در داروخانه های شهرستان

**جلوگیری از عرضه فرآورده های غذائی، بهداشتي و آرايشي قاچاق و تقلبي

**دسترسی به کلیه داروها و تجهیزات مصرفی پزشکي مورد نياز در داروخانه هاي بيمارستاني

**دسترسی به داروهای مورد نیاز در نقاط مختلف شهرستان با توجه به گروههای تخصصي داير درمحل

**ارتقاء شاخص های تجویز و مصرف منطقی دارو در شهرستان

**ارتقاء آگاهی عموم مردم در خصوص مصرف دارو و ایمنی و سلامت مواد غذائی، آرايشي و بهداشتي