پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مدیریت غذا و دارو

fa-IRen-US
X

این اداره یکی از ادارات دوگانه مدیریت غذا و دارو می‌باشد که بر نحوه توزیع و عرضه و خدمات درمانی داروئی در سطح شهرستان می‌باشد که وظایف خود را در حوزه‌های شرکتهای توزیع دارو، داروخانه‌های خصوصی، بیمارستانی و توزیع داروهای مخدر اعمال می‌نماید.

شرح وظایف :

 -نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید، توزیع و نگهداری مواد دارویی

 -بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط تأسیس مراکز توزیع و نگهداری مواد دارویی واقدام در کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها

 -بررسی در زمینه نگهداری و عرضه و فروش محصولات دارویی

 -جمع آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات دارویی

 -نظارت بر امور دارویی داروخانه های شهرستان

 -کنترل و ارزشیابی فعالیت های دارویی داروخانه های شهرستان

 -کنترل امور دارو و لوازم پزشکی در انبار داروخانه های وابسته

 -بررسی میزان موجودی دارو با توجه به نیاز و مصرف واحدهای وابسته

 - نظارت بر نحوه درخواست و موجودی دارو و اعمال نظارت فنی در مورد داروهای تاریخ دار در واحدهای تابعه

 -نظارت بر نحوه نگهداری داروهای خاص و مواد اعتیاد آور و حسن جریان امور

 - نظارت بر انجام امورات مربوط به اطلاع رسانی دارو و سموم

 - برنامه ریزی آموزشی جهت پرسنل داروخانه های واحدهای تحت پوشش

 -نظارت بر امورات کمیته علمی تجویز و مصرف منطقی دارو

 - برنامه ریزی جهت تهیه مطالب علمی و آموزشی در زمینه تجویز و نگهداری و مصرف منطقی دارو